Numer postępowania DNPP24.271.3.1.2019

Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 24 "Chatka Puchatka" w Opolu przy ul. Zwycięstwa 47

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej