marzec 2019

Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2019/2020

Informacja dotycząca rekrutacji jest opublikowana na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego:

http://www.oswiata.opole.pl/rekrutacja/przedszkola

Informacja jest też dostępna na tablicach ogłoszeniowych we wszystkich przedszkolach publicznych.

Rekrutacja do przedszkola odbywa się w następujący sposób:

*WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają i wypełniony składają, w przedszkolu do którego chcą zapisać dziecko, w terminie od 4 marca 2019 r. od godz. 8.00 do 15 marca 2019 r. do godz. 16.00. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Adres strony naboru elektronicznego „Nabór 2019” http://nabor.pcss.pl/opole

Nasze przedszkole realizuje projekt: „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”.

Puk, puk, puk …w okienko!  Wyjdźcie dzieci prędko. Idzie już wiosenka i słoneczko świeci. Z baziami gałązkę w ręku ma wierzbową. i za pasem wiązkę przylaszczek liliowych. Słonko złote świeci, idzie piękna pani.
Puk, puk … chodźcie dzieci na wiosny spotkanie. Do „Kubusiowej gawry” zaprasza piękna pani, przynieście Marzannę, zimową złą pannę i miłą niespodziankę; piosenkę, wierszyk lub taniec, na wiosny powitanie.

Zapraszamy do „Kubusiów” na 21 dzień marca, na godzinę 9.30.

A po drugim śniadaniu, tradycyjnie, pójdziemy ogłaszać, wszystkim mieszkańcom osiedla, że nadeszła wiosna

U W A G A  K O N K U R S !!!            

OGŁASZAMY KONKURS PT. „POWITANIE WIOSNY W STUMILOWYM LESIE”.

 R E G U L A M I N

 1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych z powitaniem  wiosny oraz rozwijanie zdolności plastycznych i aktywności twórczej.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola.
 3. Prace należy wykonać samodzielnie, w domu.
 4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. malarstwo, rysunek, collage, grafika, techniki mieszane).
 5. Format prac: A4.
 6. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie, imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko.
 7. Prace należy składać do dnia 18 marca 2019 r. w grupie, do której uczęszcza dziecko.
 8. Oceny prac dokona komisja konkursowa, powołana przez Organizatora.
 9. Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wernisażem nagrodzonych prac, odbędzie się 21 marca.
 10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i upominki.
 11. Wszystkie prace przyniesione na konkurs, będą zwrócone uczestnikom konkursu, po zakończeniu wernisażu.

                                                                                                                                  Z A P R A S Z A M Y !