Krzysie

 U Krzysia  5 – 6-latki

Co słychać w grupie – czerwiec 2019

Tematyka kompleksowa

Dzień dziecka

Lato

Zwierzęta duże i małe

Wakacje

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie; rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych; doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach; doskonalenie umiejętności czytania;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie;
 • kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach;
 • rozwijanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów; doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur;
 • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie kompetencji społecznych;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie; tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy); rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po lesie; wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez przyporządkowanie ilustracji usłyszanym dźwiękom;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami; poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych;
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, ćwiczenie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia; tworzenie kalendarza letniej pogody; doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi; doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych;
 • określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem, tworzenie łańcucha skojarzeń językowych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach; wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz podawania ich nazw;
 • przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe; dzielenie się z innymi swoimi planami wakacyjnymi.

Nasze wiersze i piosenki:

„ZERÓWKA” słowa i muzyka : Zbigniew Roth

Nasza zerówka wspaniała jest, By być w zerówce trzeba mieć, Najmilszą Panią i uśmiech mamy, A że tak jest, to zapewniamy

Ref.: Przygoda, przygoda, powiedzie nas, Przez mnogość stopni, przedmiotów i klas, Kapitał wiedzy zdobędziemy, Gdy w progu szóstej klasy staniemy.

Tak nam w zerówce wspaniale było, Żal, że to wszystko się skończyło, A we wrześniu szkolny dzwonek, Wszystkich zwoła, ferie skończone.

Ref.: Przygoda, przygoda, powiedzie nas, Przez mnogość stopni, przedmiotów i klas, Kapitał wiedzy zdobędziemy, Gdy w progu szóstej klasy staniemy. Nasza zerówka w pierwszej klasie,

Zacznie się najpierw uczyć o Asie, Później dodawać i malować, Ale na pewno nie wagarować.

Ref.: Przygoda, przygoda, powiedzie nas, Przez mnogość stopni, przedmiotów i klas, Kapitał wiedzy zdobędziemy, Gdy w progu szóstej klasy staniemy.

Co planujemy w czerwcu:

4 czerwca wyjazd do Gospodarstwa Argoturystycznego „Gripol” w Staniszczach Małych;

11 czerwca – turniej piłki nożnej;

12 czerwca – konkurs teatralny organizowany przez Miejską Bibliotekę;

14 czerwca – Festyn rodzinny;

17 czerwca – Finał „Jestem Mały Opolanin”;

18 czerwca –pożegnanie starszaków z przedszkolem (uroczystość bez rodziców);

28 czerwca – Pożegnanie Starszaków z udziałem rodziców;

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut

Utrwalamy umiejętność stosowania form przedstawiania się, opisywania siebie, miejsca zamieszkania i wieku:

Hello! What`s your name? I`m ….. How are you? I`m fine/ good, wonderful, great, not so good, tired, hungry/ Who are you? I`m a girl/ boy. How old are you? I`m five. Where do you live? I live in Opole  

At the Meadow – posługiwanie się nazwami zwierząt żyjących na łące: frog, butterfly, ladybird, stork, spider, fro0ggrasshopper, ant, w zabawach; What is missing?;Chinese whispers;  Bingo, Memory, Spider is coming,  Animal`s train.

Odpowiadanie na pytania: What`s this? What colour is … /a frog /? How many …/ ants/ ? – kształtowanie umiejętności samodzielnego zadawania pytań.

I like – umiejętne stosowanie zwrotów: Do you like …frogs? Yes I do / No I don`t w zabawach z wykorzystaniem znanych nazw zwierząt. Próby formułowania wypowiedzi I like …/I don`t like…

Polecenia i gesty – w  czasie zajęć i zabaw wykorzystujemy zwroty: be quiet please, stand up, sit down, make a circle/ train/, choose the picture, give me, show me, listen, repeat please, throw,, look, Let`s sing;

Nasze piosenki

Make a circle

Make a circle big x3, small x3, big x3

Make a circle small x3, hello x3

Make a circle round and round  x3,

Make a circle round and round hello x3

Make a circle up x3 down x3 up x3

Make a circle down x3 now sit down\

The wheels

The wheels on the bus go round and round x3
The wheels on the bus go round and round x2

The door on the bus goes open and shut x3
The door on the bus goes open and shut x2

The wipers on the bus go swish, swish, swish x3
The wipers on the bus go wish, swish, swishx2
The horn on the bus go beep, beep, beep x3
The horn on the bus go beep, beep, beep x2

The people on the bus go up and down x3
The people on the bus go up and down.
The babies on the bus say „Wah, wah, wah x3”
The babies on the bus say „Wah, wah, wah” x2

The mummies on the bus say „Shush, shush, shush” x3
The mummies on the bus say „Shush, shush, shush”x2

Hello how are you

Come on, let’s sing.               
Okay!

Hello! (machamy prawą ręką)
Hello! (machamy lewą ręką)
Hello, how are you? ( robimy ukłon) 
Powtarzamy wszystko 2 razy.

I’m good! (kciuk do góry-prawa ręka)
I’m great! (kciuk do góry-lewa ręka)
I’m wonderful! (kciuki do góry-obie ręce, poruszamy bioderkami)
Powtarzamy wszystko 2 razy.

Hello! (machamy prawą ręką)
Hello! (machamy lewą ręką)
Hello, how are you? ( robimy ukłon)
Powtarzamy wszystko 2 razy.

I’m tired. (opuszczamy ramiona w dół i wzdychamy)
I’m hungry.(masujemy się po brzuchu) 
I’m not so good. (kciuki w dół, smutna mina)
Powtarzamy wszystko 2 razy.

Hello! (machamy prawą ręką)
Hello! (machamy lewą ręką)
Hello, how are you? ( robimy ukłon)

 

Incy Wincy spider

Incy Wincy spider

Climbed up the water spout

Down came the rain

And washed poor

Incy out Out came the sunshine  and dried up all the rain

And Incy Wincy spider

Climbed up the spout again.

 

Incy Wincy spider

Climbed up the water spout

Down came the rain

And washed poor Incy out

Out came the sunshine  and dried up all the rain

And Incy Wincy spider

Climbed up the spout again.

Bye bye. Goodbye

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands.
I can stamp my feet.
I can clap my hands.
I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.
Bye bye. Goodbye.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

GOODBYE!