Kangurki

Co słychać w grupie – kwiecień 2019

Tematyka kompleksowa

Praca rolnika

Chronimy środowisko

Święta wielkanocne

Kto ty jesteś?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 15, 16.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4,5

Nasze wiersze i piosenki:

Mali strażnicy przyrody

Dziś ekologia modne słowo,

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.

Jej strażnikami się ogłaszamy,

od dziś przyrodzie my pomagamy!

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,

Musisz takiemu uwagę zwrócić.

Nie można przecież bezkarnie śmiecić,

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew,

Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew.

A kiedy bocian wróci z podróży

Gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,

Po co jej dzieci mają się smucić.

Niech barwny motyl siada na kwiatach,

Żyje tak krótko, niech wolny lata.

A zimą nakarm głodne ptaki,

Sikorki, wróble, wrony, szpaki.

Powieś na drzewie karmnik mały,

będą ci wiosną za to śpiewały.

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali

Uczyć będziemy tego wandali.

Matka natura nam wynagrodzi,

Jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.

Na podwórku

Na podwórku zamieszanie,

Każdy czeka na śniadanie,

Głodny kot na płot się drapie,

a gospodarz smacznie chrapie.

Gospodarzu, wstawać pora,

Karmić kury i indora,

Nieść do stajni sianko świeże,

A nie w łóżku sobie leżeć!

Pieje kogut kukuryku!

Nie ma ziarna dziś w kurniku!

Krowa muczy, kwiczy prosię:

Ktoś tu ma nas wszystkich w nosie.

Gospodarzu, wstawać pora,

Karmić kury i indora,

Nieść do stajni sianko świeże,

A nie w łóżku sobie leżeć!

Gdy gospodarz to usłyszał,

Krzyknął: spokój, krzyknął: cisza,

Fantastyczny sen dziś miałem,

Więc przerywać go nie chciałem.

Gospodarzu, wstawać pora,

Karmić kury i indora,

Nieść do stajni sianko świeże,

To planujemy w  kwietniu:

3 kwietnia wybierzemy się do biblioteki na spotkanie z książkami

15 kwietnia planujemy wyjazd do Zaczarowanego Świata

16 kwietnia zaprosimy wszystkich mieszkańców Chatki Puchatka na Wielkanocne  spotkanie.

Zaprezentujemy naszym gościom zwyczaje świąteczne w tradycji naszego regionu

26 kwietnia  będziemy obchodzić Dzień Ziemi. Weźmiemy udział w spotkaniu wszystkich przedszkolaków mającym na celu propagowanie postawy proekologicznej

29 kwietnia będziemy obchodzić w przedszkolu Dzień Flagi Polskiej, będzie to uroczyste spotkanie wszystkich mieszkańców naszego przedszkola o charakterze patriotycznym

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut

Utrwalamy umiejętność stosowania form przedstawiania się, opisywania siebie, miejsca zamieszkania i wieku:

Hello! What`s your name? I`m ….. How are you? I`m fine/ good, wonderful, great, not so good, tired, hungry/ Who are you? I`m a girl/ boy. How old are you? I`m five. Where do you live? I live in Opole  

Farm  – posługiwanie się nazwami zwierząt żyjących na wsi: cow, horse, pig, sheep, duck, roaster,  cat, dog, donkey, goat , goose w zabawach; What is missing?;Chinese whispers;  Bingo, Memory, Spider is coming, How does the ….duck say? Animal`s train.

Odpowiadanie na pytania: What`s this? What colour is … /a cat /? How many cats ? – kształtowanie umiejętności samodzielnego zadawania pytań.

I like – umiejętne stosowanie zwrotów: Do you like … cats? Yes I do / No I don`t w zabawach z wykorzystaniem znanych nazw zwierząt. Próby formułowania wypowiedzi I like …/I don`t like…

Polecenia i gesty – w  czasie zajęć i zabaw wykorzystujemy zwroty: be quiet please, stand up, sit down, make a circle/ train/, choose the picture, give me, show me, listen, repeat please, throw,, look, Let`s sing;

Nasze piosenki

Old Mc Donald

Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.
And on that farm he had a cow, EE-I-EE-I-O.
With a moo moo here and a moo moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.

Old MacDonald had a farm, EE-I-EE-I-O.
And on that farm he had a horse, pig, sheep, duck, rooster.

The wheels

The wheels on the bus go round and round x3
The wheels on the bus go round and round x2

The door on the bus goes open and shut x3
The door on the bus goes open and shut x2

The wipers on the bus go swish, swish, swish x3
The wipers on the bus go wish, swish, swishx2
The horn on the bus go beep, beep, beep x3
The horn on the bus go beep, beep, beep x2

The people on the bus go up and down x3
The people on the bus go up and down.
The babies on the bus say „Wah, wah, wah x3”
The babies on the bus say „Wah, wah, wah” x2

The mummies on the bus say „Shush, shush, shush” x3

The mummies on the bus say „Shush, shush, shush”x2