Kangurki

Co słychać w grupie – luty  2019

Tematyka kompleksowa

Nasze ulubione baśnie

Karnawał

W dawnych czasach

Kiedy patrzę w niebo

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i nabywania odporności.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek, jako źródła wiedzy.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Wprowadzenie znaku, = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.
 • Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 7, 8.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8, 9.

Nasze wiersze i piosenki:

„Karnawałowy bal”

Kto przebierze się za misia?

Kto za królewicza?

A kto z dzielnym Indianinem

Będzie tańczył dzisiaj?

Biegnie zając za piratem,

Pajac robi miny.

A królewny rozrzucają

Wstążek serpentyny

Ref.: Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.

Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal. (×2)

Sypie, sypie się konfetti,

Fruną baloniki.

Słychać śmiechy, słychać brawa

i dźwięki muzyki.

To karnawał jest w przedszkolu,

wszyscy się bawimy.

Raz na lewo, raz na prawo,

w tańcu zakręcimy.

Ref.: Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.

Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal. (×2)

 

„Słońce” 

Śpią jeszcze ludzie, gdy świt przychodzi,

zza horyzontu słońce wychodzi.

Wciąż pięknie, jasno świeci na niebie,

ciepłe promienie wysyła do ciebie.

Ogrzewa rośliny, zwierzęta, ludzi,

wcale się zbytnio przy tym nie trudzi.

Gdy jest na niebie, wszędzie jest jasno,

nawet gdy chmury zakryją je ciasno.

Latem jest bardzo wysoko nad ziemią,

wtedy się wszystkie rośliny zielenią.

Ciepła jest wtedy woda w jeziorach…

Chodźcie się kąpać, słoneczko woła.

A kiedy nisko nad ziemią świeci,

pełno na ziemi wichrów, zamieci.

Kiedy już zajdzie, to dobrze wiecie,

panuje ciemność na całym świecie.

To planujemy w  lutym:

5 lutego o godz. 15.30 zapraszamy naszych rodziców na spotkanie z tańcami śląskimi

13 lutego będzie bal karnawałowy w krainie Kubusia Puchatka

14 luty to dzień okazywania miłości nie tylko bliskim, ale również potrzebującym. Zapraszamy rodziców na godz. 16.20 na spotkanie pod hasłem „Miłość jest najważniejsza”

Jest to dzień koloru czerwonego

28 lutego „Dzień pączka” – Tłusty czwartek w „Chatce Puchatka”.

Kangurki zapraszają wszystkich mieszkańców „Chatki Puchatka” na słodkie spotkanie z pączkiem.

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut

It`s winter

wprowadzenie słownictwa z zakresu winter: snow, snow balls, snowman, icicle, snowflake, cold;

–  wprowadzenie słownictwa z zakresu winter` s clothes; hat, jacket, trousers, gloves, boots, scarf, mittens

– wprowadzenie słownictwa z zakresu make a snowman : tummy, head, arm. bottom, eyes, nose, hat, scarf

– utrwalanie słownictwa z wykorzystaniem zabaw: Throw the beanbag, What`s missing,Memory, Bingo, Winter`s  train, Chinese whispers, Choose the picture, Spider is coming, Make a snowman,Make a winter`s picture,

– kształtowanie umiejętności odpowiedzi na pytania: What`s this? What`s colour is …? How many ../balls/ are there? oraz Is it a …/ball/? Yes, it is; No, it isn`t

– utrwalenie umiejętności odpowiedzi na pytania: What`s your name?  I`m  Kate. How are you? Fine, thank, you. How old are you? I`m five. Who are you? I`m a boy/ a girl

Our song

Make a circle

Make a circle big x3, small x3, big x3

Make a circle small x3, hello x3

Make a circle round and round  x3,

Make a circle round and round hello x3

Make a circle up x3 down x3 up x3

Make a circle down x3 now sit down\

Little snowflake

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my head

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling on my nose

Snowflake , snowflake
Little snowflake
Little snowflake falling from the sky
Snowflake , snowflake
Little snowflake
Falling falling falling falling falling falling falling falling falling
Falling in my hand

Falling on my head
Falling on my nose
Falling in my hand

Snowflake , snowflake
Little snowflake

I’m a Little Snowman

I‚m a little snowman,

look at me. [Point your index fingers away from your eyes, then point to your

These are my buttons, 1 2 3. [Make a small circle with your thumb and index

finger, then move it down the front of your shirt 3 times.]

These are my eyes and this is my nose. [Point to your eyes with two hands, then

point to your nose with one hand.]

I wear a hat and scarf. [Pretend to put on a hat and wrap a scarf around your

neck.]

Brrr…it’s cold! [Hug yourself and shiver.]

I’m a little snowman, look at me.

These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.

I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

I’m a little snowman, look at me.

These are my buttons, 1 2 3.

These are my eyes and this is my nose.

I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold!

 

One little finger

One little finger, one little finger, one little finger.Tap tap tap.

Point your finger up.  Point your finger down.

Put it on your head. Head!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up.  Point your finger down.

Put it on your nose. Nose!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your chin. Chin!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your arm. Arm!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your leg. Leg!

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.

Point your finger up. Point your finger down.

Put it on your foot. Foot!

Put it on your leg. Leg!